Certificate of the 25th wedding anniversary

Europeiska gemenskapens grundläggande antaganden

Exakt svar på studien "Vad är ett CE-certifikat?" beror på de grundläggande antagandena för Europeiska unionens funktionssätt. Det verkar som om innehållet i sin övning är tre principer: fri rörlighet för varor, medvetenhet och pengar. För att skapa ovanstående principer har EU: s medlemsstater beslutat att undanröja alla svårigheter i handeln inom gemenskapen och ännu inte upprätta en gemensam politik gentemot icke-EU-partner. Tack vare detta var gemenskapsförsäljningen ett utbytesområde, som liknar den sista, som har en ställning i klasserna i ett land. Du fick företaget av Uniform Local Market eller Common Market.

Gemensam europeisk marknad och marknadsföring av produkter

En av de rikaste svårigheterna i samband med handel mellan länder är nationella krav på produktens syfte och säkerhet. I hela landet fanns olika lagar och värderingar som skilde sig avsevärt mellan andra länder. Producenten, som berodde på att erbjuda våra verk i efterföljande länder, var tvungen att uppfylla olika krav varje gång. I planen att eliminera svårigheterna i handeln var det nödvändigt att avskaffa dessa skillnader. Normer relaterade till materialåtervinning kunde inte lyftas. Följaktligen blev samma lösning enandet av normer inom ramen för hela samhället, tack vare vilken handelsutbyte berodde på samma krav.

I första etappen försökte man reglera EU: s regler i förhållande till individuell kvalitet på material och produkter. Med hjälp av en stor grad av komplexitet och tidskrävande processer har frigjorts från detta tillvägagångssätt.

Lösningen skulle vara att skapa en förenklad anslutning till frågan om teknisk harmonisering. De väsentliga säkerhetskraven för specifika produktgrupper har fastställts, vilket måste göras innan produkten eller produkten lanseras för att köra på den europeiska inre marknaden.

Entreprenörer från länder utanför EU som vill placera materialet på gemenskapsmarknaden, t ex från Turkiet, måste möta sin produkt för att uppfylla EU: s kvalitetsstandarder och värderingar. Bekräftelse av detta faktum ligger hos dem.

Harmoniserade standarder har skapats, tack vare vilka entreprenörer vet vilka grundläggande krav som ska uppfyllas. Inte en skyldighet att använda dessa skäl. Entreprenören kan i framtiden bevisa att hans produkt är användbar för köp vid gemenskapsförsäljningen.

Ce-certifikat - tillverkarens deklaration

CE-märkning är lika konstig som tillverkarens deklaration att produkten uppfyller de grundläggande kraven i den information som den upptar.Den har en persons symbol för tillverkarens deklaration eller en auktoriserad representant. Det bekräftar att produkten kom fram i enighet med vissa krav i direktiven om ett visst gott. Att det då skulle vara individuella eller små olika direktiv.

Gemenskapslagstiftningen föreskriver en presumtion om överensstämmelse och minimikrav på säkerhetsrelaterade krav för en produkt med CE-märkningen.

CE-certifikatet är placerat på materialet under tillverkarens eller en auktoriserad representants ansvar. Detta efter att ha bevisat att produkten uppfyller de väsentliga kraven i direktivet. För att fastställa detta faktum genomförs förfarandet för bedömning av överensstämmelse, och efter en god kontroll utfärdas en försäkran om överensstämmelse. Överensstämmelsesbedömningsprocedurerna kan vara det andra i förhållande till risken i samband med att härröra från en viss produkt. Ju större risken att använda artikeln och det är svårt för dem att vara komplicerat, måste många förfaranden utföras av tillverkaren eller en auktoriserad representant. I utvalda fall är det nödvändigt att uppfylla kraven på ett tiotal gemenskapsnormer.